O PROJEKTU

V InsolCentru jsme se rozhodli realizovat projekt ” Vše o insolvencích v ČR”. Reagujeme na nedostatečné statistické údaje o insolvenčních procesech v České republice. Inspirací pro nás byla například ročenka československých soudů z roku 1929, ve které bylo statisticky vyhodnoceno, jak probíhaly konkurzy u jednotlivých soudů v Čechách, na Slovensku i na Podkarpatské Rusi (pro zajímavost zahrnuje přesné údaje o počtech prodaných koní, dobytka a koz). Není důvod, abychom s využitím dnes dostupných informačních technologií neměli k dispozici podrobnější a dostupnější informace než za první republiky.

Projekt je určen široké veřejnosti, a je koncipován v jednoduché formě se srozumitelnými výstupy. Pro odbornou veřejnost připravíme v budoucnu rozsáhlý expertní web s placeným přístupem.

Na webu InsolCentra se každý může podívat, kolik je v jeho kraji, okrese, městě či obci insolvenčních řízení. Kolik je v konkrétní lokalitě lidí, kteří se oddlužují, firem, občanů či živnostníků v konkursu, a i kolik je kde reorganizací. A také se poprvé může veřejnost seznámit se základními ekonomickými výsledky insolvenčních procesů.

V rámci projektu jsme využili desetiletou zkušenost se zpracováním dat z insolvenčního rejstříku a použili naše dlouholeté statistiky.

V InsolCentru se setkávají lidé různého věku, profesí, názorů, pocházíme z různých sociálních vrstev i národností. Domníváme se, že diskuse právníka, ekonoma a třeba i sociálního antropologa nám pomáhá, abychom neměli klapky na očích a nehleděli na problém jenom z úhlu našeho pohledu. Proto je také tento web koncipován jako otevřený pro širokou veřejnost, a jsme v InsolCentru přístupni podnětům, názorům či kritice zvenčí.

Podmínky užití dat

Data zveřejněná v rámci projektu „Vše o insolvencích v České republice“ na těchto webových stránkách smí uživatel šířit (kopírovat, sdělovat veřejnosti), využívat a citovat při dodržení následujících podmínek:

  • jako zdroj dat musí být uvedena společnost InsolCentrum, s.r.o. (a to způsobem, který nevzbuzuje dojem, že InsolCentrum podporuje uživatele či způsob využití dat) 
  • v případě dalšího šíření dat je uživatel povinen vhodným způsobem uvést znění podmínek či odkázat přímo na tuto webovou stránku
  • data mohou být použita pouze způsobem, který nijak neupravuje jejich význam nebo smysl.

Uživatel bere na vědomí, že data obsahují i údaje poskytnuté InsolCentru třetí osobou a jsou vytvořena i zpracováním údajů poskytnutých třetí osobou. InsolCentrum proto žádným způsobem neodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů poskytnutých třetí osobou, a nemá povinnost správnost, úplnost a pravdivost těchto údajů posuzovat. Tyto podmínky užití neplatí pro data, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stan.
InsolCentrum neodpovídá za případnou újmu vzniklou dalším užitím nebo zpracováním dat či způsobenou případnými chybami, které by data mohla obsahovat.
InsolCentrum si vyhrazuje právo i bez předchozího upozornění ze závažných důvodů (technických, právních aj.) dočasně omezit přístup k datům.