Desetiletí osobních bankrotů – katastrofa nebo úspěch?

Za deset let existence zákona vstoupilo do procesu oddlužení přibližně 150 000 fyzických osob (z 200 000 žadatelů). Oddlužení trvá pět let, a proto je vhodný čas, abychom mohli rekapitulovat. Je institut osobního bankrotu společensky prospěšným nástrojem, který pomáhá dlužníkům i věřitelům, nebo spíše neplní svůj účel a potřebuje zásadní změnu? InsolCentrum na základě strojově zachycených insolvenčních údajů spol. Datlab analyticky zpracovalo komplex dat o oddlužení. Poprvé v historii insolvenčních řízení jsou k dispozici podrobné informace nejen o dlužnících, ale také o objemech pohledávek a věřitelích.

Co z Insoldat vyplývá?

Ke konci roku 2017 již přibližně 35 000 lidí splnilo podmínky a dosáhlo úspěšného oddlužení. Dalších zhruba 100 tisíc lidí pokračuje ve splácení. Z pohledu těchto výsledků se Česká republika řadí na přední příčky v rámci Evropy. A to přesto, že průměrná výše dluhů byla poměrně značná (660 000 Kč). Míra úspěšnosti dlužníků nevykazuje statisticky významná regionální specifika. Překvapivě vysoká je míra uspokojení věřitelů. Dlužníci v průměru uhradili 56 % dlužné částky a přibližně čtvrtina dlužníků s nezajištěnými dluhy dokonce celou dlužnou částku. Relativně velmi úspěšní byli v oddlužovacím procesu i senioři (průměrné uspokojení 49 %). V médiích se také opakovaně objevovaly informace o údajné ohromné míře zadlužení českých domácností. Mj. k tomu přispívá, že v mapě exekucí prokazatelně zůstávají evidování i lidé oddlužení nebo zemřelí. Ve skutečnosti však míra zadlužení českých domácností patří mezi nejnižší v Evropě, stejně jako procento úvěrů v selhání. Díky tomu jsou občané České republiky hodnoceni Eurostatem jako druzí nejspolehlivější plátci dluhů po Němcích. Předcházející nárůst exekucí i osobních úpadků kopíroval hospodářský vývoj v České republice, který je však v současném evropském srovnání příznivý (pozvolný hospodářský růst, nízká nezaměstnanost). Osobní bankroty proto nepředstavují zásadní makroekonomický problém, spíše problém sociální. Nezpochybňujeme důležitost pomoci lidem v úpadku, aby doživotně neskončili v šedé ekonomice. Pouze na základě zjištěných dat klademe otázku, jestli je zmírnění podmínek pro oddlužení tím správným nástrojem.

Jaké budou pravděpodobné dopady zamýšleného „změkčení“ insolvenčního zákona?

Zcela jistě to povede k zásadnímu nárůstu počtu žádostí a velké (při současné personální kapacitě nezvládnutelné) zátěži insolvenčních soudů a správců. Lze předpokládat, že mnozí dlužníci s dobrými předpoklady pro splacení závazků využijí „změkčení“ k tomu, aby ve výsledku splatili méně. Značná část dlužníků v horší sociální a ekonomické situaci v procesu oddlužení stejně neobstojí, pouze se zvýší náklady hrazené z veřejných prostředků (jestliže dlužník řádně nesplácí, odměnu správce hradí podle vyhlášky stát stejně jako navýšené náklady na soudní aparát). Pozitivní ekonomický přínos tedy plánovaná změna mít nebude. Diskutabilní je ovšem i přínos sociální. Domníváme se, že není příliš vhodné měnit proces, který při současném nastavení kritérií funguje velmi dobře. Nyní především potřebujeme podrobně zanalyzovat data, abychom se dozvěděli, jaké skupiny dlužníků do osobního úpadku vstupují. Bez toho není možné kvalifikovaně vytvářet cílené (a proto efektivní) oddlužovací nástroje pro dlužníky v odlišných ekonomických a sociálních situacích.

Kompletní databáze insolvenčních řízení

Insolvenční řízení je konečnou fází existence subjektu. Cílem procesu by mělo být legislativně i ekonomicky férové vypořádání věřitelů. Jak je to ve skutečnosti u podnikatelských insolvencí?
 • Podíváme se podrobně na průměrná data z podnikatelských insolvencí roku 2012:
 • věřitelé získávají průměrně 7 % z hodnoty své pohledávky
 • stát získává průměrně 4,5 % z hodnoty své pohledávky
 • hodnota prodaného majetku firem v insolvenčních řízení dosahuje 14 % hodnoty pohledávek(nehledě k hodnotě původního majetku firem)
 • ze získaných prostředků obdrží věřitelé méně než polovinu (47 %), zbytek jsou náklady a odměny správců
 • v 58 % případů nejsou věřitelé uspokojeni vůbec (majetek se ztratil)
Je vidět že insolvenční procesy systémově selhávají v právní i ekonomické rovině. Poruchy právního prostředí insolvenčních řízení narušují stabilitu podnikatelského klimatu v ČR a způsobují vážná znepokojení podnikatelské veřejnosti. Většina majetku mizí před i po vyhlášení úpadku. Jsou zde značnéekonomické ztráty pro stát i veřejnost. Ekonomické dopady na stát
 • zvyšování závazků dlužníků vůči podnikové, bankovní i státní sféře
 • nedoplatky vůči státu již dosahují pětinu hodnoty státního rozpočtu
 • hrozba platební neschopnosti podnikatelů
 • ohrožení finanční stability
 • dopady do zaměstnanosti
 • možné odchody podnikatelů do zahraničí
 • odliv zahraničních investorů
Jak je to ve skutečnosti u oddlužení? Současné oddlužení je dobře fungující proces. Za 10 let existence do něj vstoupilo značné množství dlužníků (200 000). 35 000 z nich je již úplně oddluženo. 100 000 případů je v běhu. Dlužníci uhradili v průměru 56% z hodnoty svých dluhů, čtvrtina dlužníků s nezajištěnými dluhy dokonce zaplatila vše. Ekonomické a společenské dopady: Pro soukromé věřitele i pro stát je současné oddlužení přínosným ekonomickým procesem, který přináší významné finanční prostředky. Z celospolečenského hlediska se ukázalo oddlužení jako dobře nastavený nástroj. Kromě ekonomického efektu obstálo oddlužení i z pohledu obecné lidské spravedlnosti. Dlužníci byli nuceni vynaložit velké úsilí a jejich spoluobčané viděli, že osvobození od dluhů není zadarmo. A přes mimořádně dobré výsledky hodlá stát oddlužení zásadně změnit. Jaké by mělo být dobré řešení? Stát by měl disponovat potřebnými informaci jak v oblasti podnikatelských insolvencí tak u oddlužení. Řešení by mělo vycházet z aktuálních dat a mělo by být vytvářeno na míru dlužníkům i aktuální ekonomické situaci. Společnost InsolCentrum zpracovává unikátní databáze ekonomických údajů insolvenčních řízení v ČR. Má k dispozici údaje o všech insolvenčních řízeních podnikatelské sféry ukončených v letech 2011, 2012, 2013 a v současné době zpracovává I. Q. roku 2018. Dále společnost ukončila komplexní analýzu dat z deseti let existence oddlužení. K dispozici jsou podrobné údaje o dlužnících, věřitelích i dluzích. Umíme poskytnout komplexní ekonomickou analýzu založenou na reálných datech. Parametry je nutné konzultovat se všemi aktéry insolvenčního procesu, abychom zajistili podporu a poskytli informace každé ze zainteresovaných skupin. Nabízíme proškolení úředníků i dalších účastníků insolvenčních řízení tak, aby implementace výstupů byla maximálně efektivní.