Sumář insolvenčních dat ČR před Covid-19

ODDLUŽENÍ  
OBČANŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ

Vývoj oddlužení

osobní bankrot
Moderní pojetí řešení zadlužení lidí
Oddlužení je novodobým způsobem řešení zadlužení osob. Lidé, kteří se zadlužili, získali v České republice po 1. 1. 2008 šanci zbavit se dluhů splněním pětileté soudní procedury oddlužení. Insolvenční zákon stanovil dlužníkům možnost oddlužit se tím, že splatí minimálně 30 procent z hodnoty dluhů.
Masový vstup dlužníků

Po počátečním pomalém rozjezdu do oddlužení vstupovalo čím dál tím víc dlužníků. Za období od roku 2008 do roku 2019 bylo oddlužení povoleno zhruba 215 tisícům lidí. V těchto 12 letech se podařilo splnit oddlužení zhruba 80 tisícům lidí. Aktuálně se k datu 1. 1. 2020 nachází v oddlužení zhruba 116 tisíc osob, což je 1,3 % z počtu obyvatel ČR nad 15 let.

Nová mírnější pravidla oddlužení
Po 1. 6. 2019 došlo k výraznému zvýšení počtu osob vstupujících do oddlužení z důvodů zmírnění podmínek po velké oddlužovací novele insolvenčního zákona. Přesto se však množství probíhajících oddlužení ke dni 1.1.2020 (cca 116 tis.) příliš neliší od údajů loňského roku (cca 114 tisíc). Přírůstek nových případů je eliminován vysokým počtem splněných oddlužení, protože dochází k ukončování případů z nárůstu insolvenčních návrhů z let 2013, 2014, 2015.
Zapojení živnostníků
Živnostníci vstupovali do procesů oddlužení ve větší míře až poté, co jim to umožnila novela insolvenčního zákona v roce 2014.

Povolená oddlužení v letech 2008 - 2019

počty povolených oddlužení podle osob a let

Dlužníci proceduře oddlužení věřili, a masově do ní v průběhu let vstupovali. Množství soudem povolených oddlužení vyvrcholilo v letech 2014 a 2015. Po mírném poklesu došlo v roce 2019 opět k nárůstu případů v důsledku zmírněných podmínek oddlužení.

Oddlužení splněná v letech 2008 - 2019

počty splněných oddlužení podle osob a let

Velké množství lidí, kteří úspěšně prošli oddlužením je velmi pozitivní výsledek. Téměř 90 % dlužníků, kteří měli oddlužení povoleno, získalo po pětiletém splácení soudní rozhodnutí o odpuštění dluhů.

Probíhající oddlužení v letech 2008 - 2019

počty aktuálně probíhajících oddlužení v jednotlivých letech podle osob

Celkové množství lidí v oddlužení postupně stoupalo až do vrcholu v roce 2017, kdy se oddlužovalo zhruba 118 tisíc lidí.

Kdo jsou dlužníci?

Dlužníci v rozdělení muži / ženy
v aktuálně probíhajících oddluženích

U oddlužení občanů není poměr mezi muži (48 %) a ženami (52 %) významný. Jiná situace je v porovnání pohlaví muži (64 %) / ženy (36 %) u živnostníků. Muži převažují, a tento trend můžeme sledovat ve všech krajích ČR. Největší rozdíl živnostníků mezi poměrem mužů (71 %) a žen (29 %) se objevuje v Jihlavě.

Oddlužení občané

Poměr mezi muži a ženami není
u občanů výrazný.

Oddlužení živnostníci

Poměr mezi muži a ženami je u živnostníků výrazný.
Muži se 64 % výrazně převažují a tento trend můžeme sledovat ve všech krajích.

Počty dlužníků podle věkových kategorií u aktuálně probíhajících oddlužení

Věková struktura občanů v oddlužení se liší od věkové struktury živnostníků v oddlužení zejména u mladých lidí. Živnostníci do 29 let tvoří pouze 6 % všech živnostníků, zatímco občané do 29 let představují 12 %. Převažující množství občanů v oddlužení tvoří lidé ve věkové kategorii 30 – 44 let (42 %), zatímco počet živnostníků ve věkových kategoriích 30 – 44 let (40 %) a 45 – 59 let (41 %) je srovnatelný. Procento občanů i živnostníků v seniorském věku nad 60 let je stejné (13 %). K zajímavostem patří věk nejstarších občanů v oddlužení – 91 (muž), 89 (žena), či živnostníků – 87 (muž), 84 (žena).

Kolik dlužníci splácí?

Jak splácí občané a živnostníci?
Překvapivé výsledky uspokojení věřitelů
Efektivita oddlužení podle předcházející právní úpravy insolvenčního zákona se ukázala překvapivě vysoká. Dlužníci po pomalejším začátku v letech 2008 až 2010 začali do procedury hojně vstupovat zejména v letech 2013 a 2014, protože uvěřili, že oddlužení má pro ně význam. Průměrné vysoké procento uspokojení ve výši 56 % z hodnoty přihlášených pohledávek nemá v evropském měřítku srovnání.
Dobře nastavená pravidla
Oddlužení bylo správně parametricky nastaveno a dlužníci se po povolení oddlužení ze strany insolvenčních soudů v průběhu řízení „rozplatili“. Jde o úspěch insolvenčních soudů i insolvenčních správců, kteří insolvenční pravidla oddlužení vhodně aplikovali. A samozřejmě jde o úspěch dlužníků (a jejich rodin). Zhruba 80 tisíc lidí dosáhlo k datu 1.1.2020 úspěšného oddlužení.
Co přinese zmírnění podmínek?
Efektivita uspokojení věřitelů bude po aplikaci zmírněných podmínek oddlužení výrazně nižší. Přesto se však ze společenského hlediska jedná o přínosnou metodu, protože dlužníci dobrovolně splatí část (byť malou) dluhů. Věřitelé získají alespoň něco ze svých půjček, a finanční koloběh závazkových vztahů se tak úplně nezastaví. Zásadní předností oddlužení je skutečnost, že lidé se po vyvinutí úsilí mohou dostat z dluhové pasti a začít nový ekonomický restart.
Efektivita ze vzorku 5200 případů
Efektivita splácení byla zjišťována na podrobném zkoumání vzorku 5200 insolvenčních případů probíhajících v letech 2013 až 2018.

Procento uspokojení věřitelů z hodnoty dluhů je u občanů (56 %) a živnostníků (58 %) podobné. Živnostníci mají dokonce o 2 % lepší výsledek.

ODDLUŽENÍ JE 
VELMI EFEKTIVNÍ PROCEDURA!

Kolik splácí občané?

Porovnání průměrné výše dluhů s průměrnou výší uspokojení podle věkových kategorií občanů.

Kolik splácí živnostníci?

Porovnání průměrné výše dluhů s průměrnou výší uspokojení podle věkových kategorií živnostníků.

Uspokojení v oddlužení - porovnání
občanů a živnostníků

Průměrné procento uspokojení věřitelů z hodnoty dluhů podle věkových kategorií v porovnání občanů a živnostníků.

Jak dlužníci splácí podle krajů?

Průměrné procento uspokojení půjček věřitelů je srovnatelné v porovnání všech krajů v České republice. Na druhé místo v úspěšnosti splácení se překvapivě dostal Moravskoslezský kraj. Míra uspokojení věřitelů může být ovlivněna i způsobem vedení dlužníků ze strany insolvenčních soudů.

Mapa České republiky ukazuje procento uspokojení pohledávek věřitelů napříč všemi kraji. Data potvrzují, že Česká republika nesestává z vícerychlostních regionů ve schopnosti splácet dluhy. Míra uspokojení věřitelů je v krajích srovnatelná.

VÝSLEDKY  ODDLUŽENÍ JSOU ÚSPĚCHEM 
SOUDŮ, SPRÁVCŮ A DLUŽNÍKŮ

Metodika zpracování dat

Analytická společnost InsolCentrum zpracovává data z veřejného insolvenčního rejstříku strojovou metodou doplněnou osobní kontrolou a analýzou výstupů.

Databáze je založena na sledování jednotlivých osob dlužníků, nikoli spisových značek. Databáze tak mnohdy vykazuje vyšší počty dlužníků, než by odpovídalo počtům spisových značek podle ISIR (viz 2 osoby – manželé pod jednou sp. značkou).

InsolCentrum je připraveno aktualizovat data podle vývoje krize a nárůstů případů. Cílem projektu „Sumář insolvencí ČR před Covid-19“ je rozšíření přesných dat o insolvencích mezi odborníky i veřejnost.