Insolcentrum s.r.o.

EXEKUTORSKÁ KOMORA JE STÁT VE STÁTĚ. NIKDO NEMÁ ŠANCI OVĚŘIT VĚROHODNOST EXEKUČNÍCH DAT. INSOLCENTRUM ŽÁDÁ KOMORU: „DEJTE DATA MINISTERSTVU SPRAVEDLNOSTI KE KONTROLE“

Přípravný dokument InsolCentra pro akci “Exekuční loterie.”

Praha 14. 1. 2020


Analytická společnost InsolCentrum provedla veřejný test exekučních dat nazvaný „Exekuční loterie“. Za účasti nezávislých expertů i médií byly vylosovány 3 obce, ve kterých InsolCentrum ve spolupráci s místními samosprávami provedlo ověření počtů exekučních dlužníků v obcích. Do losování byly zařazeny srovnatelné obce či města s cca tisícem obyvatel nad 15 let s nezaměnitelným názvem, ve kterých nedošlo v průběhu posledních dvou let k velkému stěhování lidí.

Výsledek ukázal, že ve městě Mirotice (Jihočeský kraj), obci Brniště (Liberecký kraj) a obci Braňany (Ústecký kraj) je skutečný počet exekučních dlužníků nižší o 41 procent oproti mapě exekucí vycházející z údajů poskytnutých Exekutorskou komorou. Potvrdily se obavy InsolCentra, že údaje Exekutorské komory nejsou věrohodné.  Jako výstup z testu se jeví předběžná hypotéza, že čím vyšší je v obci či městě počet dlužníků, tím více stoupá chybovost. Například v Braňanech činil rozdíl v počtech dlužníků 62 %. Provedený test byl finančně, personálně i časově velmi náročnou záležitostí (jen údaje z centrální evidence exekucí stály cca 150 tisíc Kč). Je zřejmé, že z testu nelze stoprocentně statisticky prokázat jaké jsou skutečné počty exekučních dlužníků v republice, v čem spočívá chybovost ani ověřit pravdivost hypotézy. K tomu by bylo totiž zapotřebí větší množství zkoumaných údajů, které má k dispozici pouze Exekutorská komora, a volně k dispozici nejsou ani údaje z evidence obyvatel. Akce „Exekuční loterie“ byla pokračováním testů pravdivosti uváděného množství exekučních dlužníků v jednotlivých obcích. Jediný spolehlivý závěr z testování z ní: „V žádné ze šesti sledovaných obcí výsledek neseděl, počet exekučních dlužníků se výrazně lišil od mapy exekucí, největší rozdíl činil 82 %.“


Jaké je tedy řešení pro vysvětlení rozporů v počtech dlužníků?

Odpověď můžeme získat velmi jednoduše, v krátkém časovém horizontu a systémově správnou cestou. Exekutorská komora vydá svá konkrétní data k ověření, a veřejnost se může dozvědět, kolik má Česká republika skutečně exekučních dlužníků a zda je situace tak vážná, jak se dva roky dozvídáme dnes a denně ze sdělovacích prostředků. 

InsolCentrum v loňském roce dlouhou řadu měsíců intenzivně spolupracovalo s prezidiem Exekutorské komory, ale přes neustálé přísliby nevidělo za tu dobu jediný konkrétní údaj.


Pojďme se podívat jaká je právní úprava exekučních dat, kdo je spravuje, kdo za ně odpovídá a jak jsou poskytovány veřejnosti? Údaje o exekucích, dlužnících, výších dluhu, spisových značkách a pověřených exekutorech v dané věci nejsou soukromým majetkem Exekutorské komory. Na základě zmocnění zakotveného do exekučního řádu byla na Exekutorskou komoru přenesena pravomoc evidovat exekuční údaje ve stanoveném rozsahu. Nejedná se o podnikatelskou činnost, nýbrž jak uvádí soudní judikatura jde o veřejnou službu. Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, a Exekutorská komora je povinna poskytovat veřejnosti i státu údaje z této evidence. Sjednocená soudní judikatura považuje Exekutorskou komoru za veřejnou instituci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Evidování exekučních údajů a jejich poskytování veřejnosti tedy není činností, kterou by Exekutorská komora vykonávala zdarma na vlastní náklady. Exekuční řád i vyhláška č. 229/2008 jí dává oprávnění účtovat si za poskytování údajů poplatky v určené výši. Ministerstvu spravedlnosti a soudům je Exekutorská komora povinna poskytovat údaje zdarma.

Veřejnost i státní orgány právem předpokládaly, že centrální evidence exekucí obsahuje pravdivé údaje a věrohodný obraz o stavu exekučních dlužníků, počtů exekucí, výši dlužných pohledávek a exekuční spisové agendě. Neochota Exekutorské komory poskytovat vysvětlení k rozporům v datech, spolupracovat na ověřování pravdivosti údajů a již zjištěné pochybnosti o množství dlužníků na úrovni obcí vedly v minulém roce InsolCentrum, Hospodářskou komoru i Českou advokátní komoru k výzvě na ověření dat. Také zástupci Ministerstva spravedlnosti v médiích vyjádřili požadavek, aby Exekutorská komora data prověřila. 


V současné době je z hlediska informační otevřenosti Exekutorská komora uzavřeným státem ve státě. Nikdo nemá šanci se k reálným exekučním údajům dostat a ověřit si, zda jsou věrohodné a spolehlivé. Kdyby Exekutorská komora veřejnosti tvrdila, že se v České republice nachází 2 miliony exekučních dlužníků anebo, že jejich sto tisíc, museli bychom jí věřit, protože nemáme možnost údaje prověřit. Jako jediný komplexní informační zdroj o exekucích se jevila mapa exekucí, od které však dává Exekutorská komora ruce pryč, ačkoli podle autorů je mapa vytvořena právě na základě zdrojů poskytnutých komorou.Nový test obcí v rámci akce „Exekuční loterie“ jen potvrdil vážnost situace a nutnost okamžité reakce. Kdyby se ukázalo, že množství lidí v exekucích je výrazně nižší, než se několik minulých let obecně uvádělo, zcela by to změnilo pohled na dlužnickou scénu České republiky. Údaj o milionu hluboce zadlužených lidí se objevuje v médiích, ve vládních dokumentech, v připravovaných sociálních, regionálních i investičních programech, akademických studiích, prostě všude. Desetina dospělé české populace v exekuci je číslo, které je bráno jako oficiální údaj. Podle výzkumu veřejného mínění Sociologického ústavu ČAV většina českých občanů vnímá exekuce jako vážný společenský problém. Problém exekucí zasáhl celou odbornou právní veřejnost i justici. V současné době dochází k prověřování již pravomocných soudních rozhodnutí o exekucích, které bylo vyvoláno obavou z mimořádně závažné míry dopadů exekuce na velké množství lidí, kteří se nejsou schopni orientovat a účinně bránit proti výkonům soudních rozhodnutí.


A co když je realita v České republice odlišná. Co když je počet lidí v exekucích výrazně nižší? A co když se jedná o jiné dlužníky než se obecně uvádí? Co když nejsou převažujícími dlužníky matky samoživitelky a bezbranní senioři?


A musí se k uváděným číslům skutečně připočítat ještě statisíce dlužníků s exekucemi ze strany státních orgánů, i když podle našich šetření většina dlužníků státu má také exekuce ze strany soudních exekutorů?


A co když exekutoři, navzdory tomu, že jejich komoře zazlíváme nevěrohodná data, nejsou pouze nelítostní vymahači? A co když jsou data Exekutorské komory natolik mylná, že jsou s to zničit pověst a budoucnost profese exekutorů? Bylo by zajímavé zjistit, zda vůbec vědí řadoví členové Exekutorské komory podrobnosti o tom, jak komora data spravuje a jaký má v nich pořádek? A kdo odškodní obce, o kterých se uvádělo, že mají značnou část svých obyvatel v exekuci a nebyla to pravda?


A co když se jedná o největší omyl posledních let, který zásadně ovlivnil veřejné mínění, postoje politiků, činnost justice i charakter přijatých zákonů?


Českou republiku v krátké době čekají významné legislativní úpravy jak exekučního řádu, tak implementace evropské směrnice o restrukturalizaci a druhé šanci. A to jsou právní oblasti, pro které je životně důležitá znalost prostředí, které mají právně regulovat. A můžeme vůbec přijímat zákony, když nemáme pravdivá data? A jak budeme po letech hodnotit účinnost zákonů, když se nebudeme mít o co opřít? A jsme vůbec schopni vysvětlit rozpor v obrazu České republiky na jedné straně zobrazované jako země s pandemií exekucí a s milionem lidí v dluhové pasti a na druhé straně vykazující velmi pozitivní oficiální statistiky:


  • nízká míra úvěrů v selhání (ČNB)
  • nízká nezaměstnanost (ÚP ČR)
  • nízká míra zadlužení domácností (ČNB)
  • nízká míra příjmové chudoby domácností (ČSÚ)
  • Češi jsou nejspolehlivější plátci závazků v EU (Eurostat)
  • výrazné snížení výše poskytovaných sociálních dávek (ČSSZ)
  • výborné výsledky oddlužení Čechů v letech 2008 – 2018 (InsolCentrum)

My v InsolCentru nebagatelizuje problém zadluženosti lidí. Právě naopak. Jestli ale chceme lidem účinně pomáhat, musíme vědět o jaké lidi se jedná, kolik dluží, kde žijí, jaké jsou jejich socioekonomické statusy atd. InsolCentrum není součástí ani pro-věřitelského ani pro-dlužnického spektra. Kdybychom měli popsat naše profesní zaměření, mohli bychom se zařadit do pro-datových insolvenčních analytiků. Pokud se týká exekucí, nikdy jsme se nevyjádřili k otázce teritoriality, řešení sněhulák, ani jiným procesním úpravám, protože nemáme k dispozici dostatek věrohodných údajů.

Našim cílem je, aby Česká republika měla k dispozici správná data o počtech exekučních dlužníků a množství exekucí, a proto žádáme Exekutorskou komoru: „Vydejte okamžitě data centrální evidence exekucí Ministerstvu spravedlnosti ke kontrole!“


JUDr. Jarmila Veselá
InsolCentrum, s.r.o.

Další články

Ekonomické, sociální a politické dopady novely oddlužení
16Říj

Ekonomické, sociální a politické dopady novely oddlužení

Komplexní materiál s infografikou představuje vnitřní data z procesu oddlužení a charakteristiky zadlužených lidí. Nechybí v něm názory…

Ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán pokles prohlášených insolvencí ve všech krajích České republiky
03Říj

Ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán pokles prohlášených insolvencí ve…

Ve 3. čtvrtletí 2023 došlo k poklesu podaných insolvenčních návrhů o 13,5 % oproti 2. čtvrtletí…

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů
29Srp

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů

Předmětem analýzy jsou zpracovatelé insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení dostupných v Insolvenčním…