LIDÉ – EXEKUCE – INSOLVENCE

DATA O LIDECH V EXEKUCÍCH A INSOLVENCÍCH V ČR

LIDÉ A EXEKUCE V ČR

 • Podle neziskových organizací vycházejících z údajů mapy exekucí má ČR největší počet exekucí na obyvatele a řadí se na chvost Evropy
 • Ale data ČNB a ČSÚ ukazují nízkou míru zadlužení domácností a podle Eurostatu náleží Češi mezi nejlépe splácející dlužníky v EU

TAK JAK TO VLASTNĚ JE?

 • Mapa exekucí r. 2016, 2017 obsahuje agregovaná data všech exekucí z centrální evidence včetně exekucí lidí již oddlužených, mrtvých, lidí v procesu oddlužení, duplicit atp.
 • Skutečný počet aktuálních exekučních dlužníků se dozvíme po vyčistění údajů z Centrální evidence exekucí.

 KDO JSOU EXEKUČNÍ DLUŽNÍCI?

 • Nezisková sdružení i většina médií uvádí jako typické exekuční dlužníky matky samoživitelky a seniory
 • Ze zpracování údajů o 200 tisících aktuálních exekučních dlužníků vyplynulo, že typickými exekučními dlužníky jsou muži v produktivním věkuMuži  63 %
  Ženy  37 %

Věková kategorie:

Muži

Ženy

0  – 10 0,01 % 0,01 %
11 – 20 0,11 % 0,07 %
21 – 24 1,67 % 1,25 %
25 – 30 6,75 % 4,52 %
31 – 40 17,21 % 9,38 %
41 – 50 18,65 % 9,61 %
51 – 60 12,36 % 6,91 %
61 – 64 3,29 % 1,91 %
65 + 3,44 % 2,85 %

KDE SE EXEKUČNÍ DLUŽNÍCI FAKTICKY ZDRŽUJÍ?

 • Podle neziskových sdružení jsou dlužníci bezmocní a nejsou schopni reagovat na svůj stav

Ale ze zpracovaných údajů z 200 tisíc živých exekučních případů vyplývá, že jsou dlužníci schopni unikat exekutorům a měnit místo svého faktického pobytu.

Zdržují se:

V místě bydliště                                                     19 %
Trvalý pobyt na obecním úřadu                             35 %
Nezdržují se na adrese trvalého pobytu                46 %

 • Počty lidí zapsaných na městských či obecních úřadech – zvyšující trend

rok 2009                                                                 164,5 tis.
rok 2012                                                                 284,5 tis.
rok 2016                                                                 380    tis.

KONKURZY FYZICKÝCH PODNIKAJÍCÍCH OSOB

 • Podle aktuálních dat za I. Q 2018 výrazně převažují podnikatelé muži v produktivním věku nad podnikatelkami ženami

Ženy                          29 %
Muži                          71 %

Věková struktura:

18 – 28

3,20 %

29 – 64

92,12 %

65 +

4,68 %

 

JAK USPOKOJUJÍ KONKURZNÍ DLUŽNÍCI SVÉ VĚŘITELE?

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ KONKURZŮ FO

I.Q 2018
Průměrné uspokojení věřitelů je u fyzických podnikajících osob výrazně větší než u firem:

FO                  17,9   %
Firmy               6,3    %

 • Důvodem je osobní majetková odpovědnost, kterou nesly fyzické osoby na svých bedrech. Lidé si byli vědomi, že jim nesplacené dluhy zůstávají i po konkurzu, a proto jednali odpovědněji.
 • Výrazným uvolněním osobní majetkové odpovědnosti v rámci novely oddlužení lze reálně do budoucna očekávat snížení míry uspokojení věřitelů.

LIDÉ V ODDLUŽENÍ

 • Z analýzy let 2008 – 2017 vyplynulo

200 000        lidí podalo návrh
150 000        dlužníků dosáhlo schválení
  15 000        případů odpadlo – nesplnění podmínek,
                     spojení manželů do jednoho řízení
100 000        v běhu
  35 000        úspěšně oddlužení lidé

KDO JSOU ODDLUŽENÍ LIDÉ

Věková struktura dlužníků

18 – 28

  4,40 %

29 – 64

82,83 %

65 +

12,77 %

Ženy                          46 %
Muži                          54 %
Ve srovnání s exekucemi a konkurzy FO je v oddlužení více žen a zvýšil se i podíl seniorů.

JAK BYLI DLUŽNÍCI ÚSPĚŠNÍ PŘI SPLÁCENÍ DLUHŮ?

 • Dlužníci průměrně zaplatili více než polovinu hodnoty svého dluhu                                                                                      56 %

Z toho
nezajištěné dluhy                                                              56 %
zajištěné dluhy                                                                  54 %

 • ¼ dlužníků uhradila 100 % hodnoty svých nezajištěných dluhů
 • I senioři jsou schopni dosáhnout oddlužení, průměrné uspokojení činilo 49 %

KOLIK SI LIDÉ PŮJČUJÍ?

 • průměrná výše dluhů v oddlužení činí 660 tisíc Kč
 • muži si v průměru půjčují výrazně vyšší částky, lépe splácí

MEZI KRAJI NEJSOU VELKÉ ROZDÍLY V ÚSPĚŠNOSTI SPLÁCENÍ V RÁMCI ODDLUŽENÍ

 

ZÁVĚRY

 • Fakta ukazují, že situace v exekucích a insolvencích v ČR není tak špatná, jak se obecně uvádí.

 • Co je potřeba udělat pro zlepšení
 1. zamezit exekucím dětí
 2. odstranit nahromaděné množství dluhů a exekucí váznoucí na jednotlivých dlužnících tak, aby měli šanci se oddlužit
 3. vytvářet právně férové prostředí vztahů mezi věřiteli a dlužníky

 • Problém dětských exekucí lze zajistit legislativní úpravou přenesení odpovědnosti na rodiče.

 • Odstranění dluhových pastí bude složitější záležitost, kterou nelze řešit jednoduše a okamžitě.

 • Mediálně prosazované plošné nulové oddlužení může v mnoha případech dlužníkům místo pomoci spíše celoživotně ublížit.

 • Klíčovou otázkou bude rozlišení dlužníků na lidi, kteří objektivně nemohou své dluhy splácet a lidi, kteří splácet mohou, avšak nechtějí.

 • Dosavadní oddlužení v ČR patří svými výsledky mezi nejlepší procedury v Evropě. Jde o parametricky dobře nastavená transparentní pravidla a o úspěch soudů, správců i dlužníků.

 • V rámci velké oddlužovací novely bude velmi obtížné hodnotit úsilí a platební schopnosti jednotlivých dlužníků. Zejména na soudce bude na konci pětiletého období kladena velká odpovědnost, jak spravedlivě posoudit snahu a konání dlužníka.

 • Soudy i všichni aktéři insolvenčních procesů by měli mít k dispozici co nejvíce údajů o dlužnících tak, aby mohli objektivně posuzovat jejich jednání.

 • Při komentování současných legislativních změn bychom se měli vyvarovat často se opakujícího klišé, že dlužníci jsou obětí věřitelů a za své dluhy nemohou.

 • V dobré víře a snaze dlužníkům pomoci je tak můžeme zbavit pocitu odpovědnosti za vlastní jednání.

 • Česká republika byla až doposud zemí, kde lidé konzervativně hodnotili politický a právní systém; kde nedocházelo k polarizaci společnosti a kde neexistovaly velké rozdíly v majetkovém postavení lidí.

 • Česká republika se stále nachází v dobré ekonomické situaci a její občané jsou schopni plnit své závazky. Jestliže se vypořádáme v rámci oddlužení s dluhovými pastmi určité části našich spoluobčanů férově a bez připuštění morálního hazardu, můžeme v těchto procesech zastávat přední místo v Evropské unii.