ZACHRAŇME DLUŽNÍKY - utlučme soudní exekutory, zakažme spotřebitelské půjčky, zrušme soudní rozhodnutí!

V současné době vrcholí v České republice diskuse nad horkým mediálním tématem, jak zachránit lidi hluboce ponořené do dluhových pastí. Podle neziskových organizací jsou dluhovou spirálou zasaženy až 2 miliony českých občanů. Přitom musíme zvažovat těžkou životní situaci nejenom dlužníka, ale i jeho rodiny a širšího okolí. Z tohoto pohledu je potencionálně ohrožen každý český občan. Co musíme udělat, abychom se dostali na civilizovanou úroveň?

V prvé řadě bude potřeba zrušit institut soudních exekutorů. V jejich postavách je zosobnění všeho zla, které si můžeme představit. Jediným cílem exekutorů je získání vlastního prospěchu, a to dokonce i za cenu výběru dluhů od bezmocných dlužníků. Měli bychom se s nimi rázně vypořádat!

Druhý pilíř záchrany dlužníků vidíme ve zrušení všech spotřebitelských půjček. Neetické reklamy, lákání lidí na rychlé půjčky či uplatňování úroků je nemravná činnost, která musí být jednou provždy vymýcena. Poskytovatelé úvěrů jsou tak hned po soudních exekutorech druhé zlo, které vyvolalo českou pandemii exekucí, a přivedlo lidi do neřešitelných existenčních potíží.

V této souvislosti se ukázalo nezbytné zvažovat revokaci soudních rozhodnutí. Nerušme je však úplně, protože na jejich základě bude nutno uplatňovat sankce proti věřitelům. Jestliže poskytovatel půjček dovolil, aby dlužník kvůli němu utrpěl trauma povinnosti splácení dluhu, měl by za to nést odpovědnost. Veřejná diskuse se však v současné době odklání od trestních postihů věřitelů, a přiklání se k úvahám o finančních odškodněních, které by věřitelé dlužníkům za jejich újmu platili.

Dlužícím lidem by jejich dluhy měly být odpuštěny, a to v celém rozsahu a pokud možno okamžitě. Způsob oddlužení by měl reflektovat moderní informační technologie, být jednoduchý a dostupný pro každého. Podle nejprogresivnějších návrhů by se dlužník dostavil na autorizovaný insolvenční point a ihned by obdržel potvrzení o odpuštění všech dluhů. Jako autorizované insolvenční pointy se nejprve zvažovaly „Czech pointy“ České pošty, avšak pošta požadovala za tuto službu cenu 6 mld. Kč na prvé dva roky. Proto byl tento návrh odmítnut, stejně tak jako návrhy bank, které navrhovaly umístění oddlužovacích automatů vedle svých bankomatů, kde by se dlužník sám mohl oddlužit a hned si půjčit. Jako vždy v České republice však vítězí formalistické soudní řízení. Na krajských soudech se připravuje zřízení místností s boxy, kde budou soudní úřednice dlužníkům (po předložení občanského průkazu) na počkání vydávat soudní potvrzení o osvobození od dluhů.

Tak jaká jsou reálná fakta?

Věříme, že čtenář pochopil nadsázku předcházejícího textu. Autorka se omlouvá za absurdní, někdy až přehnané úvahy. Když však konzultovala vyznění článku s jemně ironickými návrhy, tak je čtenáři chápali smrtelně vážně.

Česká republika se nachází v dobré ekonomické kondici, nejlepší za poslední řadu let. Podle statistik Českého statistického úřadu a České národní banky je zadluženost českých domácností nízká. Mezinárodní organizace Eurostat tento fakt potvrzuje a ukazuje Českou republiku jako stabilní, prosperující stát s nízkou mírou chudoby a nízkou mírou úvěru v selhání.

Cílem tohoto článku není zpochybnění pomoci zadluženým lidem. Právě naopak. Ale jestliže chceme někomu pomoci, měli bychom znát příčiny a hloubku jeho problémů. Jinak by se mohlo stát, že v dobré víře podáváme nesprávný lék, který místo pomoci ublíží.

Jak jsou zadlužení lidé schopni splácet své dluhy? V dosavadní proceduře oddlužení uhradili dlužníci v průměru 56 % z hodnoty svých dluhů, přičemž čtvrtina s nezajištěnými pohledávkami zaplatila všechno. V evropském srovnání schopnosti splácet tak patří podle Eurostatu Češi mezi nejlepší.

Podívejme se nyní na data o exekučních dlužnících. Typickým příkladem exekučního dlužníka je muž mezi 41 a 50 rokem. 85 % dlužníků jsou lidé v produktivním věku mezi 25 – 60  rokem. Daleko více exekučních dlužníků jsou muži, kteří si více půjčují, ale lépe splácí.

Určitě existují výjimečné případy lidí, kteří pro nemoc, stáří či jiné mimořádné důvody nejsou schopni každý měsíc splácet i nízkou částku. Legislativa by měla připravit právní úpravu odstranění tvrdosti zákona, která by byla výjimečná a byla nasměrována právě pro tyto nestandardní případy.

Ale nová pravidla oddlužení se připravují pro všechny dlužníky. Budou se týkat i lidí, kteří se zadlužují nově za skvělých ekonomických podmínek. A tito lidé by s velkou pravděpodobností byli schopni průměrně splatit i více než 50 % hodnoty svých dluhů. Pro značnou část dlužníků tak představuje uvažované zmírnění podmínek snadnou či dokonce nemravnou cestu z dluhů.

Minulý rok se nesl v duchu „musíme dlužníkům pomáhat za každou cenu“. K dlužníkům jsme přistoupili jako k nesvéprávným subjektům. Říkáme jim, že jsou oběti, že za své dluhy nemohou, a že mají nárok na oddlužení. Dlužníci nebudou muset předkládat seznamy svých dluhů; a iniciativu za ně přebírají obslužné subjekty – sepisovatelé návrhů, insolvenční správci, soudci. Dlužníky jsme tím připravili o to nejdůležitější – uvědomění si odpovědnosti za své jednání.

Ekonomické teorie uvádějí, že v dobrých časech si zaděláváme na krizi. I v přírodě platí, že živočichové v době hojnosti ztrácí své přirozené instinkty, a v další vývojové fázi na to živočišný druh doplatí. Věřme, že v české společnosti převáží zdravý selský rozum, a že budeme přistupovat k pomoci dlužníkům racionálně bez emocí a přehnaného sociálního inženýrství.

Novelu oddlužení podepsal prezident republiky, a tak již ve druhém pololetí tohoto roku mohou dlužníci podávat nové insolvenční návrhy. V budoucnu bude hodně záležet na přístupu, který aktéři zvolí. Ministerstvo spravedlnosti by mělo poskytnout soudům data o socioekonomických statusech jednotlivých kategorií dlužníků. Soudy by měly mít dostatek údajů, aby si s předstihem mohly vytvořit podpůrnou metodiku pro sjednocené závěrečné rozhodování. Jinak bychom mohli za dalších deset let zjistit, že značná část dlužníků proceduru zneužívá. A tradičně bychom za viníky označovali insolvenční správce a soudce.

Na závěr trochu optimismu. Přijatá sněmovní verze novely oddlužení se jeví oproti senátní verzi více společensky odpovědná.

JUDr. Jarmila Veselá jednatelka společnosti InsolCentrum, která se zabývá analýzou a zpracováním dat z insolvenčních řízení

Zdroje:
Statistiky ČSÚ, ČNB, Eurostatu Databáze InsolCentra z analýzy případů oddlužení 2008 – 2017 Data InsolCentra zpracovaná z 208 tisíc živých exekučních případů

Publikováno: Konkurní noviny, 18. února 2019

Další články

Názory veřejnosti na problematiku oddlužování
22Dub

Názory veřejnosti na problematiku oddlužování

Tiskovou konferenci, kterou pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR, se konala 22.4.2024 od 10 hodin. Řečníci…

Mezičtvrtletní nárůst insolvenčních řízení ve všech krajích ČR za 1. čtvrtletí 2024
05Dub

Mezičtvrtletní nárůst insolvenčních řízení ve všech krajích ČR za…

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí…

Jsou insolvence časovaná bomba?
05Dub

Jsou insolvence časovaná bomba?

Jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá byla hostem u Pavla Tomka, jednatele společnosti ADOL Monitor. Společně…