Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Tento dokument je určený pro všechny klienty, dodavatele a jiné třetí osoby (dále jen subjekt údajů), jejichž osobní údaje zpracovává v rámci své činnosti společnost InsolCentrum, s.r.o. V Podmínkách ochrany osobních údajů naleznete veškeré relevantní informace o zpracování Vašich osobních údajů.
 1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost InsolCentrum, s.r.o. IČ: 29008883 se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3 (dále jen: „správce“).
 1. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Hradecká 3, 130 00 Praha 3
  email: insol@insolcentrum.cz, www.insolcentrum.cz
  telefon: 222 261 401

 1. Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je správce schopen identifikovat.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě uzavřené smlouvy.

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje jako akademický titul, jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení. Dále správce zpracovává Vaše kontaktní údaje jako telefonní číslo, e-mail, názvy účtů na sociálních sítích.  Dále správce  zpracovává údaje z koncových zařízení  při návštěvě internetových stránek a aplikací správce.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění zákonných povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při uzavírání smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro uzavření smlouvy a poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění daňových povinností, zpracovávání a uchovávání účetních dokladů a záznamů, plnění dalších zákonných povinností,
 • zveřejňování příspěvků na sociálních sítích, archivace dokumentů a smluv za účelem případného hájení vlastních práv, vedení databáze kontaktů pro účely akcí pořádaných správcem, zlepšení bezpečnosti naší sítě a našich informačních systémů, abychom porozuměli tomu, jak lidé interagují s naší webstránkou.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 • po dobu nezbytně nutnou ke splnění právních povinností správce,
 • po dobu, než je odvolán Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané správcem, mají postavení zpracovatelů osobní údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnosti účetní firmy, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu.

 1. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 3 těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním Vaší zprávy na webstránce potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2022.