Kolik stojí insolvenční správce?

Věřitele při kalkulaci výnosů z pohledávek uspokojených v rámci insolvenčních řízení zajímá, kolik stojí činnost insolvenčních správců. V tomto příspěvku ukážeme, jaké jsou průměrné odměny insolvenčních správců v podnikatelských insolvenčních řízeních. Vyjdeme z údajů společnosti InsolCentrum z insolvenční databáze podnikatelských15 insolvencí ukončených v letech 2011, 2012, 2013.

V tabulce č. 1 jsou uvedena celková data jednotlivých let.

Tabulka č. 1

Rok

Odměny (Kč)

Kolik platil stát (Kč)

Kolik platili věřitelé (Kč)

2011

59 605 496,16

5 835 147,94

53 770 348,22

2012

112 761 745,42

5 827 847,98

106 933 897,44

2013

168 835 803,94

9 879 292,82

158 956 511,12

Zdroj: InsolCentrum, – Podnikatelské insolvence, konkursy – roky 2011 – 2013

Podle vyhlášky o odměně jsou správci odměňováni v závislosti na počtu přezkoumaných pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Odměna insolvenčních správců se hradí z majetkové podstaty, případně ze zálohy na náklady řízení. Není-li to možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,- Kč

Pro ilustraci uvádíme v tabulce č. 2 průměrné odměny insolvenčního správce připadající na jeden případ, a průměrné měsíční odměny. Průměrná doba trvání podnikatelských insolvencí se pohybuje od cca 18 měsíců v roce 2011, přes 21 měsíců v roce 2012, až k 26 měsíců v roce 2013.

Tabulka č. 2

Rok

Ø odměna na 1 případ (Kč)

Ø měsíční odměna na 1 případ (Kč)

2011

        88 963,43

4 942,41

2012

136 021,41

6 508,20

2013

147 197,74

5 705,34

Zdroj: InsolCentrum, – Podnikatelské insolvence, konkursy – roky 2011 – 2013

Pro hodnocení výše odměny je však potřebné zvažovat podobné souvislosti jako u průměrné mzdy. Tak jako se běžný zaměstnanec diví jak to, že nedosahuje výše průměrné mzdy, tak podobně by se divila i většina insolvenčních správců. O odměnách správců v insolvenčním prostředí lépe vypovídá medián, který není ovlivněn extrémními hodnotami popsanými v tabulce č. 3 a 4.

Tabulka č. 3

Rok

Nejvyšší odměna IS (Kč)

2011

3 674 952,59

2012

12 812 433,63

2013

16 006 215,42

Zdroj: InsolCentrum, – Podnikatelské insolvence, konkursy – roky 2011 – 2013

Tabulka č. 4

Rok

Odměna IS rovnající se nebo nižší než 54.000 Kč (%)

2011

v 83 % případů

2012

v 79 % případů

2013

v 49 % případů

Zdroj: InsolCentrum, – Podnikatelské insolvence, konkursy – roky 2011 – 2013

Medián odměny insolvenčních správců, kteří spravovali podnikatelské insolvence v letech 2011 až 2013 tak ukazuje realitu o insolvenčních řízení přepočtem v tabulce č. 5.

Tabulka č. 5

Rok

Medián (Kč)

Ø měsíční odměna (Kč)

Ø měsíční odměna bez DPH (Kč)

2011

54 000,00

3 000,00

2 500,00

2012

54 000,00

2 583,73

2 153,11

2013

54 400,00

2 110,47

1 758,72

Zdroj: InsolCentrum, – Podnikatelské insolvence, konkursy – roky 2011 – 2013

Věřitele však pravděpodobně více než průměrné hodnoty odměny správců zajímá, kolik odkrojí odměny správců ze zpeněženého majetku a z příjmů podstaty.

Tabulka č. 6

Rok

Ø odměna správců z hodnoty zpeněžení (%)

2011

11,06 %

2012

5,70 %

2013

5,76 %

Zdroj: InsolCentrum, – Podnikatelské insolvence, konkursy – roky 2011 – 2013

O čem data vypovídají?

Na jedné straně musí insolvenční správci zvažovat, zda se jim činnost při správě podnikatelských insolvencí vyplatí? Správci jsou povinni platit své zaměstnance, provozovny, být pojištěni a odpovídají za škody způsobené správou svěřeného majetku. A to za průměrnou cenu cca 2.000 Kč/ 1 podnikatelský případ a měsíc.
Na druhé straně si věřitelé mohou zkalkulovat, kolik stojí insolvenční správce. Avšak často jsou veškeré kalkulace k ničemu. Ve více než polovině případů totiž přihlášení a zjištění věřitelé nedostanou z konkursních řízení ani korunu.

Na závěr příspěvku uvádíme několik metodických poznámek k přiloženým tabulkám. Odměny insolvenčních správců neobsahují hotové výdaje. DPH bylo vypočítáno ve výši 20 % odpovídající letům 2011 – 2013. Někteří ze správců nejsou plátci DPH, jedná se však o menšinu. S tendencemi let 2011 – 2013 korespondují čerstvá data z 01/2018. Příspěvek se netýká oddlužení, společnost InsolCentrum připravuje studii oddlužovacích dat a předpokládá zveřejnění výstupů studie v průběhu roku 2018.

Jarmila Veselá
InsolCentrum, s.r.o.

Publikováno: Konkursní noviny, 5/2018