STATISTIKA OSOB V ODDLUŽENÍ V OBCÍCH ZASAŽENÝCH TORNÁDEM

InsolCentrum zpracovalo analýzu dat osob v oddlužení, které měly bydliště ve čtyřech moravských obcích zasažených tornádem. Jde o data evidovaná v insolvenčním rejstříku ke dni 11. 6. 2021.

V obcích Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice mělo uvedeno bydliště celkem 88 osob v oddlužení, což představuje 1,15 % obyvatel obcí nad 15 let. Oddlužení je insolvenční procedura, ve které jsou dlužníci při řádném splácení podle splátkového kalendáře po stanovenou dobu následně soudem osvobozeni od dluhů.

InsolCentrum zpracovalo statistiku těchto osob a jejich majetkových poměrů podle dokumentů v soudních spisech. Z celkového počtu 88 osob činili muži většinu – 52 osob (59%). Žen bylo 36 (41%). Největší věkovou skupinu představovali lidé ve věku 31 – 45, kterých bylo 46 (52%). Z 88 osob tvořily manželské páry menšinu – ve společném oddlužení bylo 6 manželských párů. Čtvrtinu z celkového počtu osob v oddlužení činili živnostníci.

Jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá uvádí, že majetkové poměry osob v oddlužení byly zanedbatelné. 76 % dlužníků tvrdilo, že nemá žádný majetek. V majetkové podstatě zbylé části dlužníků se nacházely věci malé hodnoty, pozemky a pouze 3 domy. U domů šlo v jednom případě o ¼ vlastnický podíl, ve druhém o pozůstalostní řízení a ve třetím případě se jednalo o dlužníka s domem ve společném jmění manželů. Dlužníci uváděli průměrný příjem ve výši 14 722 Kč.

Podle dokumentů v insolvenčním rejstříku se 83 % dlužníků nacházelo v exekucích, které nelze v oddlužení provádět. Průměrný dluh u živnostníků činil cca 1,76 mil. Kč, u občanů cca 1,15 mil. Kč.

Uvedené statistiky nevypovídají o lidech zasažených tornádem, pouze o oficiálních datech týkajících se všech osob v oddlužení evidovaných ve čtyřech zmíněných obcích. Z celkového počtu 88 osob uvádí téměř polovina z nich (48 %) adresu bydliště totožnou s adresou obecního úřadu. Z tohoto údaje lze usuzovat, že určitá část z těchto osob fakticky v obcích nebydlí. Dále je potřeba brát v úvahu, že tornádo prošlo pouze částmi obcí, a nelze automaticky považovat každého občana obce za osobu zasaženou tornádem.

InsolCentrum poskytlo starostům statistiky jejich obcí a v případě zájmu může jak zástupcům samospráv, tak i státním orgánům disponujícím veřejným zájmem poskytnout údaje o konkrétních osobách. Statistiky jsou podrobněji popsány na www.insolcentrum.cz.

Přehledná statistika

POČET OSOB V ODDLUŽENÍ

88

Zasaženost v jednotlivých obcích

POČET OSOB V ODDLUŽENÍPOČET OSOB NAD 15 LETPODÍL OSOB V ODDLUŽENÍ
Moravská Nová Ves3421951,55 %
Hrušky1213540,89 %
Mikulčice1416730,84 %
Lužice2824591,14 %
CELKEM8876811,15 %

Poměr mužů a žen v oddlužení

FOFPOCELKEMPODÍL
Muži38145259 %
Ženy2883641 %
CELKEM662288100 %
Manželé
Podnikatelé25 %

Věková struktura

VĚKOVÁ STRUKTURAPOČET OSOBPODÍL OSOB
do 30 let1315 %
31-454652 %
46-602124 %
61+89 %

Majetkové poměry

Průměrný příjem16 800 Kč, bez darovacích smluv 14 700 Kč
Movitý majetekvětšinou žádný, popř. drobný majetek – staré automobily atp.
Nemovitý majetekněkolik pozemků, pouze 3 domy, a to v dědickém řízení, ve společném jmění manželů a s ¼ vlastnickým podílem dlužníka
Exekuce73 osob, tj. 83 % z celkového počtu osob v oddlužení
Bydlení42 osob uvádí adresu bydliště totožnou s adresou obecního úřadu, tj. 48 %; osoby nejčastěji bydlí v nájmu nebo u příbuzných
Darovací smlouva27×, tj. 31 %

Průměrný a mediánový dluh

I. Rozdělení výše dluhu na občany a podnikatele

FOFPO
Průměrný dluh1 149 5001 763 300
Mediánový dluh630 7001 528 500

II. Celkový průměrný a mediánový dluh

Průměrný dluh1 306 500
Mediánový dluh777 500

Tisková zpráva

Statistika osob v oddlužení
v obcích zasažených tornádem

Další články

Názory veřejnosti na problematiku oddlužování
22Dub

Názory veřejnosti na problematiku oddlužování

Tiskovou konferenci, kterou pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR, se konala 22.4.2024 od 10 hodin. Řečníci…

Mezičtvrtletní nárůst insolvenčních řízení ve všech krajích ČR za 1. čtvrtletí 2024
05Dub

Mezičtvrtletní nárůst insolvenčních řízení ve všech krajích ČR za…

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí…

Jsou insolvence časovaná bomba?
05Dub

Jsou insolvence časovaná bomba?

Jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá byla hostem u Pavla Tomka, jednatele společnosti ADOL Monitor. Společně…